Carta de Constitució

Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani: Cap a una comunitat dels pobles del Mediterrani

Carta de constitució. 31 de maig 2009

1. PREÀMBUL.
Des de 2008, un grup de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani s’han compromès a participar activament en l’emergència d’una comunitat mediterrània de pobles. Per això, van iniciar un procés de construcció d’una Assemblea de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani. En aquesta primera etapa van elaborar un text fundador, base de l’actual carta constitutiva.

El present procés es fonamenta en els valors democràtics de llibertat, de pau, de respecte a la diversitat cultural i de responsabilitat mediambiental. Té per ambició afavorir l’emergència de la paraula i l’acció ciutadana comuna a través de l’organització de trobades permanents i de mètodes i instruments innovadors.
Aquesta iniciativa, que naix com a complementària d’altres experiències existents, es basa completament en una constatació: és fonamentalment a través de l’acció i la implicació dels ciutadans i ciutadanes que una “comunitat de destinació” solidària i positiva podrà crear-se en el si de l’espai mediterrani.

L’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani no és una empresa reservada a un xicotet nombre de persones o a un cercle d’iniciats. Per contra, la dinàmica de conjunt necessita unir i arreplegar l’adhesió d’un gran nombre i varietat de persones.

L’anàlisi compartida dels fets

Malgrat la complexitat de la realitat mediterrània, nosaltres, ciutadans i ciutadanes del Mediterrani; hem construït col·lectivament un conjunt de constatacions generals que són objecte d’un fort consens entre nosaltres.

Malgrat que la seua unitat i la seua existència política no estan encara provades, la regió mediterrània és de fet una realitat històrica, humana, comercial, cultural, social i mediambiental. Aquesta realitat no es pot menysvalorar, ha de ser recordada i subratllada. És cert que aquesta visió d’unitat s’ha perdut de vista fonamentalment després de la Segona Guerra Mundial i a causa de la creació d’un fort eix transatlàntic, de la construcció de la Unió Europea al nord del Mediterrani i de la integració en aquesta Unió de diversos països de la ribera nord-est. Aquestes integracions regionals o polítiques han pogut desviar de manera sostenible als països de la conca del conjunt mediterrani.

Llegir la carta completa en format pdf:

La Carta Constitutiva en valencià

La carta en castellà

SIGNAR LA CARTA


Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport